F
Fluor 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0,0585 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit fluor; het is het 13e element in rangorde van voorkomen. Men treft fluor alleen aan in gebonden toestand, meestal in de vorm van mineralen. De belangrijkste mineralen zijn:

bastnaesiet(Ce,La)CO3F(Y,La)CO3F
chiolietNa5Al3F14
fluorapatiet

Ca5F(PO4) 3

fluoriet of vloeispaatCaF2
kryoliet of ijssteenNa3AlF6
sellaite   MgF2
topaas  Al2SiO4(F,OH) 2
 

 

 

 

 

 

Verder komt fluor voor in tanden en beenderen doordat hydroxyapatiet gedeeltelijk wordt omgezet in fluorapatiet.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden voor fluorhoudende mineralen liggen in Noord-Afrika, Noord-Amerika, een aantal eilanden in de Stille Oceaan, Rusland (Siberië), Spanje, Thailand, Frankrijk, China, Engeland, Italië, Groenland, Zuid-Afrika, Duitsland, Nigeria, Brazilië en Japan.

Fluorhoudende gesteenten en mineralen worden ook wel van de oceaanbodem gehaald. 

Kryoliet wordt alleen gevonden op Groenland. Vanwege de zeer grote vraag naar Na3AlF6 door de aluminiumindustrie (zie hieronder bij aluminiumbereiding) wordt deze stof nog vrijwel uitsluitend via synthetische weg verkregen.

NAAM

De naam komt van het Latijnse woord fluere, dat vloeien betekent. Dit vinden we ook terug in de naam van het mineraal vloeispaat (Engels: fluorspar; CaF2). Dit mineraal is zo genoemd omdat het sinds de Middeleeuwen gebruikt wordt als middel om de slak vloeibaar te maken bij het bereiden van metalen. 

Ook de naam fluorescentie is hiervan afkomstig. Dat fluoriet licht uitzendt bij verhitting werd reeds in de 17e eeuw ontdekt.

ONTDEKKING

C. W. Scheele maakte in 1771 voor het eerst waterstoffluoride door fluoriden met geconcentreerd zwavelzuur te laten reageren. Hij stelde vast met een nieuw element te doen te hebben. Toch duurde het tot 1886 voor H. Moissan er in slaagde fluor in vrije toestand te maken, vanwege de enorme reactiviteit van dit element.

BEREIDING VROEGER

H. Moissan verkreeg in 1886 fluor door elektrolyse van een oplossing van kaliumfluoride (KHF2) in watervrij waterstoffluoride (HF) in een platina U-buis met platina-iridium elektroden en fluorietafdichtingen bij een werktemperatuur van - 50 ºC. In 1906 ontving hij - onder meer voor deze ontdekking - de Nobelprijs voor scheikunde. 

BEREIDING NU 

Fluor wordt bereid door elektrolyse van gesmolten alkaliwaterstoffluoriden (bijv. KF.3HF) in een koperen vat (tevens negatieve pool) met een nikkelen positieve pool. Ook stalen of aluminium apparatuur kan worden gebruikt.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Uraanverrijking

Als splijtstof voor kernreactoren gebruikt men uraan dat rijk is aan 235U. Om dit te verkrijgen wordt uraanerts omgezet in uraanhexafluoride of hexafluoruraan (UF6), door uraanoxide met waterstoffluoride om te zetten in uraantetrafluoride en dat vervolgens met fluor te oxideren tot uraanhexafluoride:

 

UO2 + 4 HF  → UF4  + 2 H2O  

UF4 + F2    →  UF6 .

 

Door diffusie of door centrifugeren van dit gas, waarin de uraanisotopen 235U en 238U voorkomen, wordt een mengsel verkregen dat rijker is aan 235U (zie ook bij 92 - Uraan). De scheiding berust bij beide methoden op het verschil in massa. Men gebruikt voor deze scheiding de fluorverbinding, onder andere omdat fluor slechts één natuurlijk isotoop bevat. De massaverschillen tussen de deeltjes berusten dus uitsluitend op de verschillen in de uraanisotopen. Het verrijkte uraanhexafluoride  kan met waterstofchloride of jood worden gereduceerd tot uraantetrafluoride, dat vervolgens met magnesium of calcium tot uraan wordt gereduceerd. In de reactoren wordt uraan, uraandioxide of uraancarbide gebruikt.

 

Tandpastatoevoegsel

Om tandbederf tegen te gaan wordt een fluoride toegevoegd aan tandpasta. Het slechts weinig cariësresistente hydroxyapatiet, dat het hoofdbestanddeel is van de tand, wordt door fluoride-ionen gedeeltelijk omgezet in het zuurbestendige harde fluorapatiet:

 

Ca5OH(PO4) 3 + F- →  Ca5F(PO4) 3 + OH-

 

Dat het fluoride al bij een zeer lage concentratie (ca. 6 ppm) de voor de tanden ongewenste bacterievorming verhindert, speelt waarschijnlijk ook een rol. De meest gebruikte fluoriden in tandpasta zijn tinfluoride (SnF2) en natriumfluorfosfaat (Na2PO3F). Ook wordt - ter voorkoming van tandbederf - gebruik gemaakt van zogenoemde fluortabletjes die natriumfluoride (NaF) bevatten.

 

Etsmiddel

Voor het etsen van glas wordt gebruik gemaakt van waterstoffluoride (HF) als gas of in oplossing. Ook kan natriumwaterstoffluoride (NaHF2) of ammoniumwaterstoffluoride (NH4HF2) worden gebruikt. De glasetsing berust op de reactie:

 

4 HF + SiO2  → SiF4 + 2 H2O

 

Anti-aanbaklaag

De anti-aanbaklaag in braad- en  koekenpannen bestaat uit polytetrafluoretheen, beter bekend onder de merknaam Teflon®. Deze kunststof wordt verkregen door polymerisatie van tetrafluoretheen, (CF2= CF2) :

         

n  CF2 = CF2    →    …[-CF2 - CF2 -]n  …

 

Het verkregen polymeer is zeer hard, inert en bestand tegen hoge temperaturen. Andere stoffen hechten nauwelijks aan dit polymeer. Door deze eigenschappen is het zeer geschikt om als anti-aanbaklaag in braadpannen te worden gebruikt. 

Andere toepassingen voor dit polymeer zijn onder andere ruimtevaartpakken, overalls voor bestuurders van racewagens en bekleding van wanden in reactorvaten in de chemische industrie.

 

Aluminiumbereiding

Bauxiet wordt, na een aantal fysische bewerkingen, bij hoge temperatuur en druk (250°C, 35.105  Pa) opgelost in geconcentreerde natronloog, waarbij het aluminiumoxide oplost:

 

Al2O3  +  3 H2O   + 6 OH-   →   2 Al(OH)63-   

 

De vloeistof wordt vervolgens gescheiden van de vaste stof (onoplosbare delen van het bauxiet, zoals zand en ijzeroxide) en afgekoeld, waarbij aluminiumhydroxide  {Al(OH)3} neerslaat:

 

Al(OH)63- → Al(OH) 3  +  3 OH- 

 

Het vrijkomende loog wordt weer gebruikt voor het oplossen van bauxiet.

Na reinigen wordt het aluminiumhydroxide bij hoge temperatuur (ca. 975 °C) omgezet in aluminiumoxide, dat wordt opgelost in o.a. gesmolten kryoliet (Na3AlF6), waarna elektrolyse plaatsvindt:

 

- pool:         Al3+  +  3 e-      → Al                   (4x)

+pool:         2 O2-                → O2  +  4 e-       (3x)

 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een elektrolysevat van koolstof (in een metalen omhulsel), dat als kathode dient, en van een anode van koolstof (grafiet). 

De anode wordt voortdurend aangetast door de vrijkomende zuurstof en moet regelmatig worden vervangen. Het gevormde aluminium is vloeibaar en wordt afgetapt. Het wordt - na eventueel toevoegen van andere metalen om een gewenste legering te verkrijgen - in 'broodjes' gegoten, die bewerkt kunnen worden tot plaat, buis, profiel, enz. 

De bereiding van aluminium vereist zeer veel energie - voor 1 ton aluminium is ongeveer 13.500 kWh energie nodig! - en kan alleen plaatsvinden als er goedkope elektriciteit beschikbaar is. Vanwege de zeer goedkope energie in het Midden-Oosten en het Golfgebied wordt in die landen, bijv. in Qatar steeds meer aluminium geproduceerd. India is hierbij een belangrijke leverancier van de benodigde bauxiet. 

De wereldproductie bedraagt ruim 28 miljoen ton per jaar, waarvan 8 miljoen ton door herverwerking.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element):

bereiding organische en anorganische fluorverbindingen (bijv. AlF3, BF3)

halogeenlampen (reageert met wolfraam - zie ook 53- Jood)

oxidator

raketbrandstof

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

antireflexlens

 MgF2

afdichtringen, o.a. in auto’s

 fluorelastomeren

betonverdichtingsmiddel

 MI2SiF6   MI = Na, K, Li

blusmiddel  Deze middelen hebben een sterk oppervlakteactieve werking en worden gebruikt voor blusschuim bij bijv. vliegtuigbranden. Ze vormen een dikke schuimlaag en leggen een film over het brandende oppervlak. Ze vervangen de halonen, die schadelijk zijn voor de ozonlaag. 

 CnF2n+2

cariësvermindering

 NaNH4PO3

conserveringsmiddel voor o.a. hout

 H2SiF6
  KHF2
  MI2SiF6   MI = Na, K, Li 
  NaF

controle van nevengisting (in brouwerijen)

 NH4HF2

desinfectiemiddel in o.a. brouwerijen

 NH4HF2

diëlectricum in transformatoren

 S2F2

elektrolytische cel (in oplossing met HF)

 KHF2

email

 Na3AlF6
  MI2SiF6   MI = Na, K, Li

fluoridering van drinkwater

 NaF
  SnF2
  MI2SiF6   MI = Na, K, Li
  H2SiF6

gas voor laserbronnen 

 fluorides van edelgassen

geneeskunde

 

 

behandeling van ontstekingen

 fluorhydrocortisone

behandeling van osteoporose                                      

div. fluoriden Na2FPO3

radiodiagnostiek: tracer bij onderzoek van  bot en van het metabolisme van tumoren

 18F-verbindingen

glanzen van aluminium

 HF (met NH4HF2)

glas

 Na3AlF6

houtbeschermingsmiddel

 NH4HF2

insecticide

 NaF
  Na3AlF6

isolatie van hoogspanningsleiding

 SF6

katalysator bij fotopolymerisatiereacties

 HPF6
 BF3
  HSO3F

katalysator bij polymerisatiereacties

 HF

katalysator voor het kraken

MgF2

keramiek

AlF3
Na3AlF6

koelmiddel  Deze middelen worden gebruikt voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld de koeling van grote computers en hoge snelheidstreinen. Ze hebben geen effect op de ozonlaag en dragen slechts zeer beperkt bij aan het broeikaseffect.

CnF2n+2

kunstmatig bloed 

perfluordecaline, <str.form 2 >

kunststof

vinylideenfluoride of 1,1- difluoreth(yl)een,F2C=CH2

lens van IR- en UV-spectrometer

CaF2

melkglasbereiding

Na3AlF6

motordichtingen

fluorelastomeren

narcosemiddel

CF3-CHBrCl

neutronenteller

BF3

ontroesten van ijzer 

HF

ontvettingsmiddel in de elektronica

CnF2n+2

oplosmiddel voor splijtstof kernreactoren

LiF

oppervlakteveredeling (reflexvermindering) van optisch glas

H2SiF6

optiek

LiF  (éénkristal)

papierveredeling

CnF2n+2

porselein

LiF

raffinage van metalen            

AlF3
Na3AlF6

reiniging van gietijzer              

HF

reinigingsvloeistof voor zilversoldeer        

KHF2

smelttegel

CaF2

staalzuivering

CaF2

sterilisatie in brouwerij    

H2SiF6

terugwinnen van uraan uit de splijtstofelementen van kernreactoren

ClF3

textieldruk

CrF3

thermoluminescentie

SbF5

raketbrandstof, toevoeging

LiF
ClF3

versterken van beton                                                            

SiF4

vloeimiddel bij het smelten van metalen                                   

AlF3

vloeimiddel voor email, glas en keramiek                                 

CaF2

voorkomen van corrosie                                                         

K2PO3F

vuilafstotende en brandvertragende werking voor textiel en leer

 

fluortensiden