11 Na
Natrium 

 

Voorkomen
Naam
Wingebieden
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN

2,36 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit natrium; het is het 6e element in rangorde van voorkomen. Eén ton water uit zoutmeren bevat gemiddeld 10,6 kg natriumchloride (dit is ongeveer 77 % van alle opgelo­ste stof die daarin voorkomt), eén ton zeewater 35 kg. Eén ton water uit de Dode Zee bevat 280 kg opgeloste zou­ten.

De voornaamste mineralen zijn:

 albiet NaAlSi3O8
 borax Na2B4O5(OH)4.8H2O
 haliet of steenzout  NaCl
 jadeïet  Na(Al,Fe+3)Si2O6
 kerniet  Na2B4O6(OH)2.3H2O
 kryoliet of ijssteen  Na3AlF6
 mirabiliet  Na2SO4.10H2O
 sodaliet Na8Al6Si6O24Cl2
 sylviniet  KCl.Na­Cl
 ulexiet  NaCaB5O6(OH)6.5H2O  

WINGEBIEDEN

Uit zoutmeren worden zowel natrium- als kaliumzouten (voornamelijk chloriden) gewon­nen, onder meer uit het Great Salt Lake (Utah, V.S.) en de Dode Zee (Israël). Ande­re wingebieden voor natriumzouten - voornamelijk (steen)zout of soda (natriumcarbonaat) - liggen in de Verenigde Staten van Amerika, Rusland (met name Siberië), Armenië, Oekraïne (De Krim), Canada, Zuid-Amerika, China, India, Tibet, Mongolië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Duits­land, Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk. In sommige van deze landen wordt zout uit zeewater gewon­nen.

NAAM

J.J. Berzelius gaf de naam natrium aan dit element omdat het voorkwam in soda (natrium­carbonaat), dat door de Grie­ken nitron en later door de Arabieren natrun werd genoemd. Het Engelse “sodium” is afkomstig van Sir H. Davy, die het element isoleerde. Hij leidde de naam af van soda, een product dat al in oude tijden ge­bruikt werd als wasmid­del en waarvan de naam afkomstig is van het Latijnse sodanum, wat ‘remedie tegen hoofdpijn’ betekent.

ONTDEKKING

In 1702 vermoedde G.E. Stahl een verschil tussen soda (Na2CO3) en potas (K2CO3). In 1736 toonde H.L. Duha­mel du Monceau aan dat kaliloog en natronloog verschil­lende basen waren. Het duurde tot 1807 voordat Sir H. Davy er in slaagde (metallisch) natrium af te scheiden door elektrolyse van gesmolten natriumhy­droxi­de. 

BEREIDING VROEGER

Natrium werd verkregen door elektrolyse van gesmolten natriumhy­droxide (NaOH) bij 330 °C, het zogenoemde Castner-procédé. De stroomopbrengst van dit proces bedraagt slechts 50 %.  

BEREIDING NU

Natrium wordt gewonnen door elektrolyse van een ge­smolten mengsel van natrium-, calcium- en bariumchloride (NaCl, CaCl2, BaCl2) bij 600 °C, het zogenoemde Downs-procédé. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een anode van grafiet en een kathode van ijzer. De stroomop­brengst bedraagt 90 %.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Wegverlichting

In gasontladingslampen wordt metallisch natrium samen met edelgassen als vulling gebruikt. De werking berust op hetzelf­de principe als dat van de kwiklamp. Het gele licht is bijzon­der helder, de lichtopbrengst is 13 maal groter dan die van een natriumloze gloei­lamp. Het gele licht is afkomstig van de spectrale lijn 589 nm. Er zijn zogenoem­de hogedruk- en lagedruklampen. Deze lampen worden geplaatst langs verkeerswegen, in havenge­bieden en ook steeds meer als straatverlichting. De lichtintensiteit is zo groot dat (delen van) België en Nederland ‘s nachts vanaf de maan herkenbaar zijn.

Batterij

In de natrium-zwavelbatterij wordt gebruik gemaakt van (vloeibaar) natrium. Deze batterij werkt bij hoge temperatuur (>300 °C). De vereenvoudig­de reactieverge­lijking voor het proces tijdens de stroomlevering is:

2 Na(l) + y S8(l) → Na2Sx(s)  (waarin x = 2,4,5) 

bij een temperatuur van 300 à 400 °C. De geleverde spanning is 2,08 V. Dit type batterij levert vijfmaal zoveel energie per kg als een loodaccu. De batterij is oplaad­baar, maar het opladen duurt lang (15-20 uur).

De cellen worden veelal tot een grote batterij gevormd: 20 modules van ieder 49 cellen. De spanning is dan 200 V en de capaciteit bedraagt  50 kWh. Deze batterij verkeert nog in een experimenteel stadium, waarbij de stroomlevering voor de aandrijving van de elektrische auto als een mogelijke toepassing wordt gezien.

Keukenzout

Keukenzout vindt toepassingen als spijszout (smaakmaker bij voeding), indus­triezout (onder andere als grondstof voor de berei­ding van soda en van chloor), strooizout, fysiologische oplossing in de geneeskunde en bij het regenereren van ionenwisselaars (bijvoorbeeld in de afwasmachine). Keukenzout is één van de oudste conserveringsmiddelen.

Soda 

Soda (natriumcarbonaat, Na2CO3) wordt gemaakt uit keukenzout. Meestal gebeurt dit via het Solvay-proces (ontwikkeld door en genoemd naar de Belg E. Solvay). Hierbij wordt ammoniak en koolstofdioxide in een verzadigde keukenzoutoplossing geleid, waarbij de volgende reactie optreedt:

NH+ CO+ H2O + Na+  (+Cl-)  → NH4+ +  NaHCO3  (+Cl-)         (1)

Het gevormde natriumwaterstofcarbonaat wordt afgescheiden en verhit, waarbij natrium­carbonaat wordt verkregen:

2  NaHCO3 → Na2CO3  + H2O  + CO2                        (2)

Het vrijgekomen koolstofdioxide  wordt weer gebruikt in het proces.

Het benodigde koolstofdioxide wordt verkregen door kalksteen (CaCO3) te verhitten: 

CaCO3  → CaO  +  CO2  

Uit het ontstane calciumoxide wordt met water calciumhydroxide {Ca(OH)2} gevormd, dat met het bij (1) ontstane ammoni­umzout weer de benodigde ammoniak oplevert:

Ca(OH)2 + 2 NH4+  → Ca2+ + 2 H2O +  2 NH3  

(Bij dit proces gaat slechts 1 kg ammoniak verloren op 1 ton geproduceerde soda.)

Er blijft dus uiteindelijk een calciumchlorideoplossing over. Deze wordt of geloosd of levert na indampen strooizout op voor gladde wegen. 

Een deel van het gevormde natriumwaterstofcarbonaat is eindproduct en wordt o.a. in bakpoeder – zowel voor de keuken als de professionele bakkerij - gebruikt.

De wereldproductie van soda bedraagt ongeveer 100.106 ton per jaar. Ongeveer 40 % hiervan is ‘natuursoda’. 

50 % van de sodaproductie wordt gebruikt in de glasindus­trie. Soda wordt verder gebruikt in de chemische indus­trie, was­middelenindustrie, petrochemie, kunstzijde- en textielindus­trie, reinigings­midde­len-, aluminium-, email- en voedings­middelen­industrie.

Glas

Glas wordt - al vele eeuwen lang - gemaakt door zand (SiO2) te smelten met calcium­carbonaat (CaCO3) en natriumcarbonaat (soda, Na2CO3). Deze stoffen ontle­den bij het smelten, waardoor uiteindelijk een mengsel van oxiden ontstaat. De hechte structuur van de tetraëders in siliciumdioxide  wordt verbroken, doordat de metaal­oxiden in het rooster worden opgenomen. Bij afkoelen ontstaat geen kristallijne stof meer, maar een amorfe stof (onder­koelde vloeistof) met een bijzonder hoge viscosi­teit. Het verkregen materiaal: glas, is hard en transparant.

Door toevoegen van andere oxiden kan glas met een speciale eigenschap of kleur worden verkregen. Zo ont­staat bij toe­voegen van loodoxide: kristalglas, bij toevoegen van 10 - 20 % booroxide: hittebestendig glas (zoals bijvoorbeeld Pyrex®) en bij toevoegen van Fe3+-verbindingen: groen gekleurd glas. De groenige glans van (dik) vensterglas wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van sporen ijzer­ver­bin­dingen.

Om 1 ton glas te vervaardigen is ca. 230 kg soda nodig.

Airbag

Het airbagsysteem in een auto bestaat uit drie onderdelen: een elektronische detector die een botsing registreert, een gasgenerator met een uitgekiend mengsel chemicaliën en een nylon zak die bliksemsnel opgeblazen kan worden met stikstof. Om - ook na vele jaren - een goede werking te garanderen, is hoogwaardig materiaal nodig. 

De detector is ontwikkeld volgens de strenge normen die in de luchtvaart gelden en alle elektrische contacten zijn van een goudlaagje voorzien om corrosie tegen te gaan.

In de gasgenerator bevindt zich een mengsel van natriumazide (NaN3), kaliumnitraat (KNO3) en siliciumdioxide (SiO2). Als de detector een botsing signaleert, vindt er via elektrische weg ontsteking plaats. Omdat natriumazide niet reageert op kleine vonken is rond de ontsteker meestal kaliumnitraat met wat fijn boorpoeder aanwezig. Als de reactie op gang gekomen is, wordt de natriumazide ontleed, waarbij stikstof ontstaat:     

2 NaN3  → 2 Na  +  3 N2  

Het gevormde natrium reageert met de aanwezige kaliumnitraat:

10 Na + 2  KNO3    → K2O   +   5 Na2O  + N2

De beide oxiden reageren vervolgens met siliciumdioxide, waarbij een glasachtig materiaal wordt gevormd:

K2O   +   5 Na2O   + SiO2     →  glas 

De hele reactie en het opblazen van de nylon airbag moeten in enkele milliseconden verlopen zijn. 

Cosmetica

Diverse natriumverbindingen vinden een toepassing in cosmetische producten: 

-      borax (Na2B4O5(OH)4.8H2O) wordt gebruikt als antimicrobieel middel in cosmetische producten. 

-      het natriumzout van thioglycolzuur (CH2S­H-C­OONa) en natriumsulfide (Na2S) worden toegepast in ontharingsmiddelen. 

-      natriumhydroxide  wordt gebruikt voor het ontkrullen van haren (tot ca. 2 %) en als ontharingspreparaat (oplossing met pH tot 12,7). 

-      natriumfluoride, natriumfluorfosfaat en natriumfluorsilicaat worden toegevoegd aan producten voor de mondhygiëne; natriumsulfaat als schuimmiddel in tandpasta’s. 

-      natriumnitriet wordt gebruikt als ‘corrosievertrager’.

Zeep

Zeep wordt bereid door vetten te hydrolyseren met natriumhydroxide- of kaliumhydroxideoplossing. Hierbij ontstaan zouten van vetzuren (zeep) en glycerol, bijvoorbeeld:

 

 CH2–  OOC – C17H35    
   l              

 CH2– OH         NaOOC - ­C17H35
    l        
 CH – OOC – C17H35      + 3 Na+OH   →     
   l
 CH– OH   +      NaOOC – C17H35
   l
 CH2– OOC– C15H31                         CH2– OH         NaOOC– C15H31

Soms worden vetten eerst met stoom gehydrolyseerd, waarna het gevormde vetzuur met natriumhydroxideoplossing wordt omgezet in zeep. Afhankelijk van de soort vetzuur en de soort loog, ontstaan zachte of harde zepen. Kaliumzouten van vetzuren leveren meestal zachtere zepen dan natriumzouten. In sommige zepen blijft een deel van de glycerol achter. Alvorens een zeep in de handel gebracht kan worden, moeten er nog diverse stoffen worden toegevoegd, waaronder kleur- en reukstoffen.

Zepen die bereid worden uit vetten noemt men meestal ‘echte zeep’. Voor de synthetische zepen en wasmiddelen wordt het natriumzout van sulfonzuren (CnH2n+1SO3Na) gebruikt. 

De oppervlakteactieve werking van beide zepen berust op de aanwezigheid van een lange apolaire (hydrofobe) staart (CnH2n+1-) en een polaire (hydrofiele) kop (-COOresp. -SO3- ).

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering:

bereiding van farmaceutische (half)producten

bereiding van indigo (spijkerbroekenblauw)

bereiding van NaN

bereiding van metalen, bijv. Ti, Zr (door reductie)

fotocel (Na/Au)

goudwasserij (Na-amalgaam)

katalysator (polymerisatie o.a. van butadiëen)

koelmiddel in kernreactor (vloeibaar; voor de snelle kweekreactor Super Phenix is 5600 ton nodig!)

napalm (natrium in palmolie)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

antioxidant in vet natriumascorbaat
antisepticum voor huid en slijmvliezen                                          borax,Na2B4O5(OH)4.8H2O
badzoutNa2P4O7
bakpoeder NaHCO3
betonverdichter/-verharder (o.a. bij bruggen en stuwdammen)NaAlO2
bleek-(reinigings)middel NaOCl  
 NaClO3
 NaNO2
bleekmiddel voor papier, hout Na2O2
bleekmiddel voor suikers, enz. Na2S2O4
 Na2S2O5
bleken van tabakNaNO3
blusmiddel NaHCO3
boraxNa2B4O5(OH)4.8H2O
brandwerend maken van textiel of hout                               borax,Na2B4O5(OH)4.8H2O
conserveren papierNaOH
conserveringsmiddel      E221     Na2SO3
E250NaNO2 
conserveringsmiddel voor o.a. houtNaF
cosmeticanatriumlaurylsulfaat
 natriumstearaat
desinfecteren van stallen (o.a. bij varkenspest)NaOH
desinfectieNaOCl
 NaBO
 Na2S2O5
email                                                                              borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O
email, glas en keramiek  Na3AlF6
explosievenNaNO
 NaN3     
 NaClO3
fluoridering van drinkwaterNaF
fotografieNa2SO3
Na2S2O3
 Na2S2O5
fotografisch papier NaBr 
frisdrankNaHCO3
galvanische baden NaCN
 NaOOCCH3
 Na-citraat 
gasreiniging (verwijderen NOx)Na2S
gebitsreinigingNaBO2
geneesmiddel    behandeling van osteoporose Na2FPO4
                         bestanddeel van bruistabletten en middel tegen overtollig maagzuurNaHCO3
                         bloeddrukverlagerNaN3
                         diureticum en tegen stollen van transfusiebloedNa-citraat
                         infuus voor nierdialyseNaOOCCH3
                         naar uitzaaiing van een gezwel in het skeletNa2H32PO4
                         oplossen van stenen in de urinewegenNa2HPO4
geurbestrijder (bijv. in koelkasten)NaHCO3
glazuur                                                                               borax,Na2B4O5(OH)4.8H2O
glijmiddel bij mallen voor ‘gieten’ kunststofnatriumstearaat
goud- en zilverwinning NaCN
houtbeitsNaOH
houtbeschermingNa2HAsO
insecticide Na3AsO
IR-vensters, prisma’s, lenzenNaCl    
kaas- en ijsbereidingNa2P4O7
koudmakend mengselNaCl
kunstmest Na3BO3 
 Na2B4O7.10H2­O
 Na2MoO4.2H2O
 NaNO3
kunststoffenindustrieNaOH
melkglas 

NaAlO2

metallurgieNaCN
 Na3AlF6
 NaF
 NaN3
 NaOOCCH3     
 natriumcitraat
onkruidbestrijdingsmiddel (herbicide)Na3AsO4
 NaClO3 
ontharingsmiddel voor huiden (bij leerlooien)NaHS
ontstopper voor afvoeren/leidingen NaOH
ovenreinigerNaOH
papierfabricage Na2SO4
NaAlO2
pigment Na2CrO4
stijven van textiel                                                             borax,Na2B4O5(OH)4.8H2O
tandpasta natriumlaurylsulfaat
toevoeging levensmiddelen                                                E - 325 Na-lactaat
verwijderen vet en aardolieNaOH
vlamvertrager    Na2WO4
vlamvertrager voor textielNa2MoO4
vlekverwijderaar            NaBO2
vloeimiddel bij het solderen                                                 borax,Na2B4O5(OH)4.8H2O

vuurwerk                                                                        

NaNO3
was(bleek)middel natrium-perboraat-silicaat: 
Persil®
waterafstotend maken textielnatriumstearaat
waterontharding Na2CO3
 Na3PO
 Na2P4O7           
waterzuiveringNaCl
wolbehandeling t.b.v. vervenNaHSO4
zeepbereiding    NaOH
 NaAlO2
 NaCl