53  I
Jood 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN                                             

4,5.10-5  % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit jood; het is het 63e ele­ment in rangorde van voorkomen. 

Men treft het aan in de vorm van opgeloste jodiden in zee­water en in water, afkomstig van zoutmijnen en van olieboringen, en als natrium- en magnesi­umjodide in zeewier. Ook komt het voor in chilisalpeter (voornamelijk als natrium­jo­daat), in steenkool en in diverse mineralen, zoals:  

brug­geniet Ca2(I­O3)2.­H2
joodar­gyriet AgI
lauta­riet  Ca(IO3)2    
marshiet  CuI

 

 

 

Lucht bevat, vooral in de kuststreken, tot 10-6 % jood.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in de Verenigde Staten (o.a. Michigan - onder­gronds bassin -  en Califor­nië), Indo­nesië (Java), Japan (in bronnen), Rusland, Chili (in chilisalpeter), Duits­land, Noorwegen, het Verenigd Konink­rijk en Frankrijk (uit zeewater en zeewier).

NAAM

De naam is afgeleid van het Griekse woord ioeidès, wat ‘violet uiterlijk’ bete­kent en is in 1813 door J.-L. Gay Lussac gegeven vanwege de ­violette kleur van jood­(damp en -kris­tallen). 

ONTDEKKING

Jood werd in 1811 door de zeepzieder B. Courtois ontdekt in de moeder­loog van as van zeealgen van de kust van Normandië die tot potas (K2CO3) werd verwerkt. Toen hij een overmaat zwavelzuur toevoegde om de scha­delijke zwavel eruit te verwijde­ren, ontstond jood.

BEREIDING VROEGER

Jood werd bereid door verhitting van een jodide met gecon­centreerd zwavelzuur en sublimatie van de ontstane damp:

 

2 I- + HSO4- + 3 H+ → SO2 + 2 H2O + I2

BEREIDING NU

Jood wordt bereid door:

–     reductie van jodaten met sulfiet of zwaveldioxide: 

                  2H+ + 2IO3-+ 5HSO3-  → I2 + 5HSO-4 + H2O

–     inleiden van chloor in een jodide-oplossing:   

                   Cl2 + 2I- → I2 + 2Cl

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Jodiumtinctuur

Jodiumtinctuur heeft een desinfecterende werking in won­den. De oplossing bevat 2,0 (massa)% jood, 2,5 % natrium- of kaliumjodide en 48,0 % alcohol. Omdat jodium bij het gebruik in wonden een bijtende wer­king heeft, wordt meestal isobetadine als desinfectiemid­del gebruikt. Een nadeel is ook dat een met tinctuur be­handel­de wond niet mag worden afgedekt. 

Iso-betadine is een stof, waarbij de joodmoleculen zijn 'opge­bor­gen' in polyvinyl­pyrroli­don (of povidon). Bij contact met water komt een bepaalde hoeveelheid jodium vrij. De door micro-organismen verbruikte jodium wordt weer aange­vuld, zodat er een vrij constante hoeveelheid jodium in de oplos­sing aanwezig is. Vanwege het achterwege blijven van irrita­ties, enz. is de toepasbaarheid van isobetadine veel groter dan van tinctuur. NASA koos voor dit antisep­ticum bij de Apollo-, Skylab- en Spaceshuttle-projecten.

 

 

Bestraling schildklier

De radioactieve joodisotopen 123I en 131I worden inge­bouwd in het groeirege­lingshor­moon in de schildklier, als tetrajood­tyrosine :

 

 

123I, met een halfwaardetijd van ± 13 uur is een zwakke gammastraler en wordt gebruikt voor diagnostische toe­pas­singen. 131I , met een halfwaardetijd van ± 8 dagen is een wat sterkere gammastraler en wordt gebruikt voor diagnostische en therapeu­ti­sche toepassingen. Door de inbouw van het isotoop in verbindingen is een stra­lingsbehande­ling binnen de schildklier mogelijk.

 

Halogeenlamp

Een halogeenlamp is een gloeilamp die, naast een inert gas, ook jood­damp of een joodverbinding (bijv. methyljodide) bevat. De lamp heeft een gloeidraad van wolf­raam. Door de hoge tempe­ratuur van de gloeispiraal (ca. 3.000° K) verdampt er wat wol­fraam, dat in het koudere gedeelte van de lamp met de jooddamp reageert tot wol­fraamjodide (WI4), dat in damp­vorm blijft. Bij de zeer hoge tempe­ratuur rond de spiraal ontleedt de wol­fraam­jodide weer in wolfraam - dat op de spiraal neerslaat - en jood. Het proces gaat continu door (als de lamp brandt).

Halogeenlampen werden aanvankelijk vooral gebruikt voor auto- en filmlampen en in de reproductietech­niek. Tegenwoordig worden ze ook veel  in de woningverlichting toegepast. Het rendement van de halo­geenlamp is ca. 2 maal zo hoog, terwijl de gemid­delde levens­duur ca. 5 maal zo groot is als die van een gewone gloeilamp.

I.p.v. methyljodide wordt ook methylbromide gebruikt. 

 

Röntgendiagnostiek

Als contrastmiddel in de röntgen- en radiodiagnostiek worden organische joodverbin­dingen,        bv. het natriumzout van tetrajoodfenolftaleïne gebruikt. Het jood in de verbindingen heeft sterk verstrooiend vermogen voor röntgenstraling. In de diagnostiek wordt ook gebruik gemaakt van verbindingen met een isotoop 125I, 131I of 132I. 

Cesiumjodide wordt gebruikt in elektronische detectors voor röntgenstraling. Hiermee wordt een beeld omgezet in digitale informatie, waarmee met behulp van computers beelden op elk gewenst formaat op een scherm of foto kunnen worden getoond.

Een nieuwe ontwikkeling in de röntgendiagnostiek is het uitlezen door de computer i.p.v. het gebruik van fotografische platen. Hiervoor wordt een laagje bismutjodide (BiI3) op nylon gebruikt. Als hier straling op komt, neemt de op de plaat aangebrachte elektrostatische lading af. De ladingsverdeling van de plaat wordt vervolgens door een computerscanner geregistreerd en omgezet in beelden. 

 

Zout, strumavoorkoming

Jood is een onmisbaar element voor het menselijk lichaam, waar het geconcentreerd aanwezig is in de schildklier. Ons voedsel bevat te weinig jodide om de hormoonproductie in de schildklier naar behoren te laten functioneren. De schildklier produceert hormonen die nodig zijn voor een goede werking van het metabolisme van alle cellen en dus voor de groei van de organen. Tekort aan jodium kan leiden tot struma (krop), maar ook tot een onomkeerbare vertraging van de hersengroei bij jonge kinderen. Om dit te voor­komen wordt er een joodverbinding toegevoegd aan keuken­zout, dat vrij universeel wordt gebruikt bij de bereiding van voedsel, zowel in de keuken als in de industrie. 

Er worden verschillende joodverbindingen toegevoegd, bijvoorbeeld kaliumjodide (Nederland en België) of kaliumjodaat (o.a. in België en Duitsland). Het joodgehalte verschilt. Het in Nederland veel gebruikte JOZO-zout bevat 50 mg kaliumjodide per kg., het Belgische NEZO 20 mg per kg. Gejodeerd zout voor de bakker bevat meer jodide. De toevoeging van jodaat bedraagt 15 tot 25 mg per kg, terwijl in een aantal landen - bijv. de Ver­enigde Staten - het joodgehalte nog hoger ligt. 

Bij de broodproductie wordt ‘jodium­’houdend zout ge­bruikt. Als dit niet het geval is, moet dat op de verpak­king zijn vermeld. In meer dan 50 landen is het toevoegen van gejodeerd zout wettelijk voorgeschreven.

Al in 1819 werd behandeling met kaliumjodide aanbevolen voor struma­patiënten. Reeds rond 1500 v. Chr. kregen schild­klierpatiënten de jodiderijke as van zeewier of schildklier van schapen toegediend. 

Voor een goed functioneren van ons lichaam wordt een dagelijkse opname van 0,1 mg jood aanbevolen. De voornaamste bronnen van jood in onze voeding zijn zeevis, schelp- en schaaldieren, eieren, melk, vlees en granen.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element):

geneesmiddel: bij verkoudheid: een druppel joodtinctuur in een glas water

ontsmetting van water

zuiveren van metalen (bv. Ti, Zr, Hf)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

beschermingsmiddel (tegen insecten en schimmels); o.a. voor gebruik in pakhuizen en stallen: jodofenfos of O-(2,5-dichloor-4-joodfenyl)-O,O-dimethyl-thiofosfaat,

fotografie o.a. snelle film                                                     AgI
geneeskunde:        behandeling van arteriosclerose                                         jodiden
                          behandeling van reuma  gejodeerde plantenolie
                          behandeling van schimmelinfectiesKI 

                          beh. van te sterk werkende schildklier

NaI
                          hoestdrankNa- of KI 
                          onderzoek van de nierfunctie Na123 (en 131)Ihippuraat     

jodiumtablet tegen radioactieve straling

jodide of jodaat

 

 

 

 

 

 

jood, waardoor de inbouw van radio­actief jood in het groeiregelingshormoon wordt tegengegaan

katalysator bij de bereiding van synthetische rubber   TiI4
laser CH3I, CF3I
ontwikkelaar in de fotografie         NH4I
pacemakerbatterij Ag/RbAg4I5/RbI3
 Li/LiI/PbI2
textielkleuringNaIO3
voer voor dieren/vee - toevoeging Na- of KI
 Ca(IO3)2 of Ca(I­O4)2
wolkenvorming / opwekken van regen (om hagel te voorkomen)AgI 

                                                                                                                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

De zeer kleine kristallen dienen als kiemen waarop de waterdamp condenseert. Als de gevormde druppels groot genoeg zijn vallen ze.