55  Cs
Cesium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN

3.10-4 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit cesium; het is het 47e ele­ment in rangorde van voorkomen. 

De belangrijkste minera­len zijn:

polluciet (Cs,Na)2Al2Si4O12.H2O
rhodiziet (K,Cs)2Al4Be4(B,Be)12O28

 

                             

Verder komt het in zeer kleine hoeveelheden voor in de minera­len:

beryl Be3Al2Si6O18
lepidoliet K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
trifilien LiFe+2PO4

 

 

                      

Ook bevatten mineraal- en zeewater, akkeraarde en ­ver­bran­dingsres­ten van planten kleine hoeveelhe­den cesium­verbindin­gen. Polluciet is het enige mineraal waaruit cesium commer­cieel gewonnen kan worden. 

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Zimbab­we, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Rusland, Namibië en Elba. 

NAAM

De naam is afgeleid van het Latijnse caesius, wat hemelsblauw betekent, en is gegeven vanwege de helderblauwe kleur van de twee karakteristieke lijnen in het emissiespec­trum.

ONTDEKKING

Cesium werd - enige maanden na de ontdekking van rubidium - in 1861 door R.W. Bunsen en G. R. Kirchhoff via analyse van spectraallijnen aangetoond in lepi­doliet en in mineraalwater afkomstig uit Bad Dürkheim.   

BEREIDING VROEGER

In 1882 bereidde C. Setterberg cesium door elektrolyse van een gesmolten mengsel van cesium- en bariumcyanide (CsCN, Ba(CN)2).

BEREIDING NU

Cesium kan op verschillende manieren worden bereid. Na diverse bewerkingen van polluciet, worden cesiumverbindingen verkregen. Hieruit wordt cesium bereid door 

–     reductie (in vacuüm) van gesmolten cesium­chlo­ride, -hydroxide of carbonaat met magnesium, calcium, aluminium, waterstof of calcium­carbide, gevolgd door destillatie.

–     elektro­lyse van gesmolten cesium­zouten.

Op kleine schaal wordt zeer zuiver cesium bereid door ontleding van cesiumnitride (CsN3).

De wereldproductie van cesium en cesiumverbindingen wordt geschat op ongeveer 5.000 kg per jaar.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Foto-elektrische cel

De kathode van een foto-elektrische cel bestaat uit cesiumoxide (Cs2O en CsO), eventu­eel in combina­tie met galliumarsenide (Ga­As),  cesiumanti­monide (Cs3Sb) en -bismutide (Cs3Bi) gebruikt. Als er licht op deze verbindingen valt, worden er elektronen vrijgemaakt, waardoor een elektrische stroom ontstaat. Foto-elektrische cellen met deze verbindingen zijn vooral gevoelig voor infrarood licht. 

 

Gammabestralingsbron

Het isotoop 137Cs, met halfwaardetijd van 27 jaar, wordt in de genees­kunde gebruikt als bestralings­bron ter behandeling van baar­moeder­hals- en blaaskanker. Het is goedkoop, omdat het ontstaat bij de kernsplitsing van uraan. 

Het is een indicator voor het gebruik van kerncentrales en kwam onder meer in grotere hoeveelheden vrij bij het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl. 

 

Atoomklok

133Cs wordt als standaard voor de tijd (seconde) gebruikt. In 1967 werd aan de frequen­tie van de energieover­dracht van de ene toestand van het valentie-elektron van cesium naar de andere een waarde van 9.192.631.770 Hz toegekend. Bij over­gang van de ene naar de andere atoomtoe­stand kan uit het magneetveld alleen energie met deze frequen­tie geabsorbeerd worden. Zo kan een micro­golf­generator exact op deze fre­quentie afgestemd worden. Deze genera­tor wordt afgelezen met een zelfde frequentiemeter als voor de kwartsklok. De nauwkeurigheid van deze klok is bijzonder groot. 

De eenheid van lengte is vastgelegd als functie van de seconde, zie 36 - Krypton.

 

Infraroodlamp

In infraroodlampen zit cesium of cesiumchloride als gasvanger (getter), om onzuiver­heden, zoals sporen zuurstof en stik­stof, te binden. Ook in tv- en röntgen- en andere vacuümbuizen wordt hiervan gebruik gemaakt.

 

Stuurraketbrandstof

De ionenmotor van  de besturingssystemen van satellieten ( stuurraketten) gebruikt - hoogener­ge­tisch - cesium­boorhy­dride (CsBH4). Ook worden systemen toegepast met zeer fijn verdeeld cesium als brandstof. Cesium kan 140 maal zoveel energie leveren als een zelfde hoeveelheid ‘gewone’ brandstof. 

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element):

diktemeting van o.m. papier, metaal, beton (137Cs)

gelijkrichter (Cs-damp)

gloeikathode

katalysator voor organische hydrogenatie

nucleaire batterij  (137Cs)

productie van waterstof (en zuurstof)                                                                   

 bij 250°C:           2 Cs    + 2 H2O  → 2 CsO    + 2 H2                                   

 bij 800°C:           2 CsO               → 2  Cs     + O 2

          

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

geneeskunde:        antidepressivum en behandeling alcoholisme  CsCl 
glas, keramiek                                                                           Cs2CO3
infraroodprisma CsI
katalysator bij polymerisatiereacties Cs2CO3
  CsOH 
prisma’s, lenzen en vensters voor  infraroodapparatuur  CsI-kristallen
röntgendetector     (zie I-53) CsI 
scintillatieteller CsCl, -Br, -I