30  Zn
Zink 


Voorkomen
Naam
Wingebieden
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN 

0,0070 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit zink; het is het 24e element in rangorde van voorkomen.

De belangrijkste mineralen zijn:

calamien of smithsoniet

ZnCO3

frankliniet

(Zn,Mn+2,Fe+2)(Fe+3,Mn+3)2O4

gahniet

ZnAl2O4

goslariet

ZnSO4.7H2O

hemimorfiet

Zn4Si2O7(OH)2.H2O

hopeïet

Zn3(PO4)2.4H2O

sfaleriet of zinkblende

(Zn,Fe)S

willemiet (genoemd naar Koning Willem I)

Zn2SiO4

zinkiet of rood-zinkerts

(Zn,Mn)O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het menselijk lichaam bevat 2 à 4 g zink; er zijn meer dan 200 enzymen die zink bevatten.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden­ liggen in Canada, Australië, Rusland, China, Peru, de Verenigde Staten van Ameri­ka, Mexico, Japan, Zuid-Afrika, Namibië, Bolivia, Algerije en Tunesië. 

Kleine vindplaatsen zijn er nog in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Ierland, Griekenland, Oostenrijk, Polen, Zweden en Finland. Er wordt echter nog nauwelijks erts gewonnen op deze plaatsen. 

Vroeger werd ook in België zinkerts gewonnen in het Maasbekken en in de streek van Tubize. De naam van het belangrijkste zinkerts komt terug in die van de gemeente La Calamine. 

NAAM

De naam is afgeleid van het Oudduitse woord Zinke, wat scherpe punt of tand betekent. De naam is gegeven naar de vorm van de afgezette metaal­deeltjes bij de bereiding van zink in de smeltoven.

ONTDEKKING

Zink werd reeds in de 13e eeuw in India geproduceerd uit zinkoxide en houts­kool. Een zeer moeilijk proces, omdat zink bij de temperatuur waarbij de reactie plaatsvindt (ongeveer 1.000 °C), verdampt. De zinkdamp wordt opgevangen en afgekoeld, maar mag daarbij, vanwege de grote reacti­viteit, niet in aanra­king komen met zuur­stof (lucht) of koolstofdioxide.

In China werd zink tijdens de Ming-dynastie (vanaf 1368) gebruikt als munt­ma­teriaal.  

Het bereiden van zinklegeringen uit ertsmengsels vereiste een minder geavan­ceerde techniek. De bereiding van koper-zinklegeringen (messing) vond reeds rond 1400 v. Chr. in Palestina plaats. Ook op Cyprus werd deze tech­niek toege­past. 

Tot in de 17e eeuw werd zink in Europa nauwelijks gepro­duceerd. Het meeste zink werd geïmporteerd uit China (onder meer door de Verenigde Oostindische Compagnie). 

In de 18e eeuw werd zink op industriële schaal geproduceerd in Engeland, Duitsland (Silezië) en België. Jean-Jacques Daniel Dony startte de productie van zink in België en wordt als de pionier van de zinkmetallurgie beschouwd. Zijn procédé, met meerdere retorten op één oven, werd door Napoleon gepatenteerd in 1810. Hij bedacht het gebruik van zink als dakbedekking.

BEREIDING VROEGER

Zink werd bereid door reductie van zinkoxide, dat door roosten verkregen werd uit zink­blende of calamien. Ver­volgens werd het zinkoxide geredu­ceerd met koolstof. Deze methode vereiste een werktem­peratuur boven het kook­punt van zink, terwijl er tevens voor moest worden gezorgd dat het zink niet met lucht in aanraking kon komen. Om dit zo goed mogelijk te reali­seren werd de brandstof verbran­d in de ruimte waarin de reductie plaats­vond. Door de verbranding zelf en door de aanwezig­heid van de verbrandingsgassen was er nauwe­lijks zuurstof aanwezig. Een deel van het ge­vormde zink werd echter geoxi­deerd door de aanwezige koolstofdioxide: 

Zn  +  CO2        →  ZnO  +  CO 

Daardoor was het onmogelijk zeer zuiver zink te verkrij­gen.

BEREIDING NU

Zink wordt bereid uit zinkblende of calamien. Na een aantal fysische bewerkingen, waarbij het zinkgehalte toeneemt, wordt verhit of geroost. Hierbij ontstaat ruw zinkoxide. De bij het roosten ontstane zwaveldioxide wordt gebruikt voor de productie van zwa­vel­zuur. Voor het concentreren van de zinkverbindingen uit het erts worden tegenwoordig ook bacteriën gebruikt.  

Het verkregen zinkoxide wordt in een elektrische oven (bij ca. 1.400 °C) gereduceerd met cokes. Om oxida­tie te voorko­men wordt het ontstane zink (in damp­vorm) be­sproeid met lood, waarbij het snel oplost in het lood. Vervol­gens vindt schei­ding van de beide metalen plaats, waarbij redelijk zuiver zink ontstaat (ca. 99 %). Door vacuümdestillatie wordt zeer zuiver zink verkre­gen.

Vanaf het begin van het proces wordt ge­werkt met lood- en zinkerts, waarbij een mengsel van lood en zink wordt gevormd, dat vervolgens wordt gescheiden. Op deze manier wordt het probleem van oxidatie van zink voorko­men. 

Het merendeel van het geproduceerde zink wordt via elektro­lytische weg verkregen. Het zinkoxide wordt opgelost in verdund zwavelzuur, waarbij een oplossing met 60 – 70 g Zn/l ontstaat. Vervolgens wordt zinkpoe­der toege­voegd om eventueel aanwezig cadmium – en andere metalen - neer te slaan. Daarna volgt elektrolyse met een aluminiumkathode. De grootste fabrieken voor de winning van zink via elektrolyse bevinden zich in België. Het verkregen zink is zeer zuiver: 99,99%. 

De wereldproductie bedraagt ongeveer 8 miljoen ton per jaar. 

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

 

Beschermlaag metalen

Zink vormt - in tegenstelling tot ijzer - bij oxidatie een (oxi­de)laagje, dat ondoordringbaar is voor lucht. Hierdoor wordt het oxidatieproces gestopt. Door op ijzer (staal) een laagje zink op aan te brengen, kan men het metaal be­scher­men tegen oxidatie. Het opbrengen van een beschermende zinklaag kan op ver­schillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door be­spuiten, dompelen, opdampen of door elektro­ly­se.

Bij corrosie van het te beschermen metaal (bijvoorbeeld t.g.v. een kleine beschadiging in de beschermlaag), werkt zink tevens als reductor: 

Zn  +  Fe2+  →  Zn2+  +  Fe 

Ook in dit geval wordt een laagje zinkoxide gevormd, dat geen lucht doorlaat en verdere oxidatie van het onderlig­gend metaal tegengaat. Het aanbrengen van zo’n beschermlaag noemt men verzinken. Verzinkt staal wordt veel toegepast, onder andere in gebruiksvoorwerpen als emmers en gieters - tegenwoordig vooral voor decoratieve doeleinden -, (onderdelen voor) de carrosserie van auto’s, buizen, hekwerken en de vangrails langs wegen. Ook bij de bouw van de Kanaaltunnel is - vanwege de voor staal slechte combinatie van vocht, warmte en zoute lucht - op grote schaal gebruik gemaakt van verzinkt staal. 

Het is ook mogelijk stalen constructies - bijvoorbeeld sche­pen, boorplatforms of pijplei­dingen - te beschermen door zink als opofferingsmetaal te gebruiken. Hiertoe wordt het gelei­dend verbonden met de staalconstructie. Bij oxidatie zal zink, het meest onedele metaal (met de laagste redoxpotentiaal), als eerste worden aangetast. Als het bescher­mingsmetaal te ver is aangetast kan het gemakke­lijk worden vervan­gen. Naast zink kunnen ook andere (onedele) metalen zoals aluminium of magnesium of een legering van zink met deze metalen worden gebruikt. 

 

Batterij

a. cel van Leclanché

Zink wordt toegepast in de cel van Leclanché (de klassieke batterij). Deze cel bestaat uit een zinken omhulsel (zinkbe­ker) gevuld met bruinsteen (MnO2), een kool­staafje of koolpoeder en ammoniumchloride dat voor een goede geleiding van de stroom zorgt.

Aan de polen van de batterij treden de volgende reacties op: 

+ pool:        2 MnO2 + 2 H2O + 2 e-      → 2 MnO(OH) + 2 OH- 

- pool:            Zn                              → Zn2+ + 2 e- 

met als volgreactie: 

Zn2+ + 2 OH-       → Zn(OH)2 

Het gevormde zinkhydroxide kan bruinsteen "vergiftigen". Dit wordt voorkomen doordat de in overmaat aanwezige ammoniumchloride het gevormde hydroxide wegneemt onder vor­ming van zinkdi­ammine-complex: 

Zn(OH)2 + 2 NH4+  →  Zn(NH3)22+ + 2 H2

De cel is niet oplaadbaar, heeft een spanning van 1,5 V en kent een breed scala aan toepassingen. Deze batterijsoort wordt meer en meer vervangen door de alkalinebatterij.

 

b. alkalinebatterij 

Alkalinebatterijen werken op dezelfde wijze als de cel van Leclanché. In plaats van de zinkbeker is zink echter in poe­dervorm aanwezig en wordt kaliloog als elektrolyt gebruikt. Hierdoor wordt een batterij met een groter vermogen verkre­gen, die zeer geschikt is voor het aandrij­ven van motoren e.d.. Er zijn ook zeer kleine alkaline­batterij­en voor kleine apparatuur zoals horloges, hoorapparaten en camera's.

 

c. kwikbatterij

In een kwikbatterij wordt eveneens zink gebruikt. In plaats van een zinken omhulsel wordt met geamalgameerd zinkpoe­der als kathode gewerkt. Als anode wordt grafiet in kwik­(II)oxide gebruikt, terwijl een geconcentreerde kaliumhydroxideoplossing dient als elektrolyt. 

Bij stroomlevering treden de volgende reacties op: 

+ pool:      HgO + H2O + 2e-    →  Hg + 2 OH-             

- pool:      Zn + 2 OH-            →  ZnO + H2O + 2e-

totaal:      Zn +  HgO             →  ZnO  + Hg

 

d. zink-luchtbatterij

In kleine apparatuur, bijvoorbeeld in hoorapparaten wordt ook wel gebruik gemaakt van zink-lucht-batterijen. Hierbij is de cel vrijwel geheel gevuld met zinkpoeder en dient de luchtzuurstof als oxidator. Als de cel eenmaal geopend is, blijft deze geacti­veerd en is daardoor alleen geschikt voor toepassingen waarbij continu - een kleine -stroom moet worden geleverd.

 

Dakgoot

Dakgoten worden gemaakt van vrij zuiver zink. Bij oxida­tie ontstaat een dun huidje van zinkoxide en basisch zink­carbo­naat, dat bescherming biedt tegen verder oxideren. Door zure regen worden zinken goten wel meer aangetast dan vroeger; de levensduur bedraagt circa 20 - 30 jaar.

 

Auto-onderdelen

Sommige auto-onderdelen op moeilijk bereik­bare en corrosiegevoeli­ge plaatsen worden van zink gemaakt. Dit metaal vormt bij oxidatie een zeer goede be­schermingslaag van zinkoxide en basisch zinkcarbonaat. Het plaatstaal voor auto's wordt vrijwel altijd voorzien van een laagje zink om corrosie tegen te gaan (zie boven). 

 

Cosmetica 

Aan deodorants wordt zinksulfaat (ZnSO4) toegevoegd; aan zalven en strooipoeders zinkoxide (ZnO). Zinkoxide in medicinale zalven heeft een adstringerende en verkoelende werking bij (brand)wonden, zweren, eczeem en aambeien.  

Zinkstearaat verhoogt het hechtend vermogen van poeders, is jeukstillend en waterafstotend. 

 

Wit pigment

Zinkoxide of zinkwit wordt gebruikt als witte pigmentstof in olie­verf. Het is minder dekkend dan het vroeger veel gebruikte loodwit, maar ook veel minder giftig. Bovendien heeft het als voordeel dat de verf bij inwer­ken door zwavelverbindingen niet zwart kleurt (zinksulfide is wit). Een mengsel van zinksulfide en bariumsulfaat als pigment wordt lithopon genoemd. In de gewone verfsoorten is zinkwit vrijwel geheel ver­dron­gen door titaanwit.  

Zinkoxide dient tevens als pigment (en vulstof) voor gummi, rubber, plastic en voor aardewerk, email en porselein. Het bekende Chinees wit bevat zinkoxide als pigment.

 

Rubberbereiding

Het vulkanisatieproces bij de bereiding van rubbers kan worden versneld door het toevoegen van zinkverbindin­gen. Afhankelijk van het soort rubber dat gemaakt wordt en van de mate van vernetting, wordt gebruik gemaakt van zinkoxide (ZnO), bis(dimethyldithiocarbam­ato)zink {Zn((CH3)2NCS2)2} of zinkmercap­tobenzothi­azol <formu­le>. 

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering:

veel toegepaste legeringen zijn:

Prestal® (78 % Zn, 22 % Al), even sterk als staal, maar veel gemakkelijker te verwerken.

Zamak® (Zn met ca. 3,9 - 4,3 % Al, 0 - 3 % Cu en 0,03 - 0,06 % Mg), vooral voor gietwerk

 

blik(strippen) om in de bouw o.a. afvoerpijpen te binden (met ca. 0,2 % Ti, 0,2 % Cu en zeer weinig Ni)

carters (Zamak)

fotoapparatuur

kantoormachines

lagers (met 22 % Al)

lettermetaal

messing (koper met max 45 % Zn)

muntmateriaal  (Zn met 0,8 % Cu; bijv. voor de dollarcent)

soldeer

spuitgietwerk voor o.m. carburator, benzinepomp, deur­knop, lamphuis, diverse huishoudelijke apparatuur en speelgoed (Zamak) 

textielkleuring (Zn-stof) 

verf (anticorrosie)

vliegtuigbouw (met Al en Cu)

vuurwerk

waterstofbereiding op kleine schaal

winning van metalen (o.a. goud, zilver, cadmium)

zandgietwerk voor persmatrijzen, clichés en letters voor drukwerk (Zamak)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):         

bereiding polyacrylvezels ZnCl2
boormodder (binden van H2S) ZnCO3
conserveren van hout    Zn(CH3COO)2
  ZnSO4
 zinknaftenaat
conserveren van papier 

Zn(C2H5)2

cosmetica zinkstearaat
elektrokeramiek                                                    ZnO
faxpapier ZnCl2
fosforescerende stof voor beeldbuizen                          ZnS
ZnCdS2
  ZnCdSe2
  ZnSe
  (AlO4)2
geneesmiddel

adstringens, bij ontsteking van het oogbindvlies en bij aambeien

ZnSO4
 behandeling van suikerziektezinkinsuline
 desinfectiemiddel, bij vuile wonden en zwerenZnCl2
desinfectiemiddel voor huid en ogenZn(CH3COO)2
gorgeldrank bij keelaandoeningenZnSO4, 4 % opl.
ZnCl2, 4 % opl.
oogdruppels (o.a. tegen bindvliesontsteking)ZnSO4, 0,25 % opl.
tegen griep (zuigtablet met 13 mg Zn) zinkgluconaat
bij zinktekort ZnSO4
glasZnO
glas met hoge brekingsindex, glazuur, email, porseleinZnF2
glijmiddel bij bereiding kunststoffenzinkstearaat
papier machéZnCl2
pigmentwit ZnCO3
zinkgeel ZnCrO4
zinkgroen  

mengsel van ZnCrO4 en KFe­Fe(CN)6

raffinage aardolieZnCl2
rattengif Zn3P2
siccatief (droogmiddel voor verf en vernis)zinkstearaat
soldeervloeistofZnCl2
stabilisator voor PVCzinkstearaat
textielbewerkingZn(CH3COO)2
ZnSO
ZnCO3
traceren van afwijkende cellen in lichaamZnCdS2
veevoeder(additief)zink is essentieel, zowel voor dier als mens, o.a. voor de inbouw van ijzer in hemoglobine, botvorming, activeren van enzymen. Mensen krijgen bij een goed voedingspatroon voldoende zink. Per dag heeft een volwassen mens ca. 10 - 20 mg zink nodig.  zinkverbindingen 
vlamwerend middel voor kunststof ZnB2O4
vlamwerend middel voor textiel Zn(CH3COO)2
vloeimiddel bij het lassenZnF2
vulmiddel voor kitten en lijmenZnO
waterdicht maken van cement ZnSiF6
waterdicht maken van textielzinkstearaat
zilverpoetsmiddel Zn(CH3COO)2
zonnecellen ZnO