42 Mo
Molybdeen 

 

Voorkomen
Naam
Wingebieden
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

VOORKOMEN 

1,2.10-4 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit molybdeen; het is het 58e element in rangorde van voorkomen.

De belangrijkste mineralen zijn:

 ferrimolybdiet Fe+3(MoO4)3.8H2O
 molybdeniet of molybdeenglans MoS2
 powelliet CaMoO4
 wulfeniet PbMoO4

NAAM

De naam is afgeleid van molubdaina, het Griekse woord voor lood of op lood gelijkende stoffen. De naam is gegeven vanwege de sterke - uiterlijke - overeen­komst van molybdeenglans met lood. Bovendien was dit erts, evenals lood, bruikbaar als schrijfge­rei.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in de Verenigde Staten van Amerika (Colora­do), Canada, Chili, Peru, Mexico, Noorwe­gen en Duitsland.

ONTDEKKING

Molybdeen werd in 1778 door C.W. Scheele ontdekt in molybde­niet (molybdeen­glans).

BEREIDING VROEGER

Molybdeen werd in 1781 bereid door P. J. Hjelm door reductie van het oxide met koolstof.

BEREIDING NU

Molybdeen wordt zowel gewonnen uit molybdeenertsen als uit restanten bij de productie van wolfraam en koper. Molybdeen wordt op verschillende manieren bereid:

–     door het erts na een aantal fysische bewerkingen te roosten en het verkregen trioxide te reduceren met koolstof, water­stof of ammoniak.

–     door het erts te smelten met soda, waarbij Na2­MoO4 ont­staat. Door toevoe­gen van zuur ontstaat het  trioxide, dat vervolgens wordt gereduceerd. 

–     door uit het erts verkregen zouten op te lossen in ammoni­a, waarbij - afhankelijk van de omstandig­ heden - (NH42Mo2O7 of (NH4)6Mo7O24 ontstaat, dat na zuiveren wordt gereduceerd met waterstof.

Het metaal ontstaat in poedervorm. Door per­sen/sin­teren (in een waterstof­atmosfeer) en walsen wordt het metaal in draad- of plaatvorm verkregen.

De wereldproductie bedraagt ongeveer 125.000 ton per jaar. 

TOELICHTING BIJ DE VERMELDE TOEPASSINGEN

Gloeidraad, kachel

Zowel zuiver molybdeen als molybdeenlegeringen (bijvoorbeeld met wolfraam of niobium) worden toegepast als gloeidraad in elektri­sche straalkachels en (vacuüm)ovens. 

Omdat de uitzettingscoëfficiënt van molyb­deen vrijwel gelijk is aan die van glas, wordt het veel gebruikt in gloeilampen, waarbij de draad is ingesmolten in het glas. Op gloeidraden van wolfraam wordt ook wel een dunne laag molybdeen aange­bracht.

 

Raketmotor, turbine

Molybdeen is het metaal met de grootste weerstand tegen breken, zowel bij warmte als bij kou. Het legeren van molybdeen met de in het periodiek systeem omringende elementen: wolfraam, niobium, zirkonium, vanadium en chroom, levert materiaal op dat bijzonder hard is, een hoge treksterkte heeft en bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Het is hierdoor geschikt voor bijvoorbeeld raketmotoren en straalturbines. Een veel toepaste legering bestaat uit 79 % niobium, 15 % wolfraam, 5 % molybdeen en 1 % zirkonium. Deze legeringen worden ook gebruikt voor diverse onderdelen van kernreactoren.  

 

Vlamvertrager 

Als vlamvertrager en rookonderdrukker voor textiel en kunststof (o.a. PVC) worden molybdeendisulfide (MoS2), -trioxide (MoO3) en molyb­da­ten gebruikt.

 

Smeermiddel

Bij zeer lage temperaturen, waar smeerolie te dik wordt of bevriest, en bij zeer hoge temperaturen, waar smeerolie ontleedt, kan molybdeensulfide (MoS2) worden gebruikt als smeermiddel. Deze eigenschap is te danken aan de hexago­nale, plaatvormige kristalstruc­tuur met zeer kleine Vanderwaalskrachten tussen de zwavel-molybdeenlagen. Het is toepasbaar van - 185°C tot 450° C.

 

Katalysator petrochemie

Molybdeen(IV)oxide en -(VI)oxide (MoO2, MoO3), op alumi­niumoxide als drager, worden gebruikt als kataly­sator bij het ontzwavelen van olie en gas.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet - ontleedbare stof (element) of als legering:

anode in röntgenapparatuur (met W)

apparatuur voor kernfusie (met W en/of V, Nb, Ta)

coating van reactorvaten in de chemische industrie. Een legering van chroom, ijzer en molybdeen is bestand tegen bijv. koningswater.

kroezen, laboratoriummaterialen (met W en/of V, Nb, Ta)

molybdeenstaal (Fe, met 0,4 - 3,5 % Mo en 0,25 - 0,6 % Cu). Het toevoegen van molybdeen aan staal levert een sterke verhoging van hardheid en treksterkte op. Ook worden dunne molybdeenlagen op staal aangebracht, bijvoorbeeld voor onderdelen van de neuskap en de vleugels van ruimteschepen. Gietijzer, bestemd voor het vervaardigen van motorblokken, kan tot 15 % molybdeen bevatten.

reactoren (met Ni)

sneldraaistaal (tot ca. 14 % Mo)

supersterke staaldraad (met 8 % Mo)

tanks, pijpleidingen, roerders, enz. (met W)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

aanvullen van molybdeentekort in het lichaam Na- of NH4-molybdaat
corrosiebestrijder bij koelsystemen voor motoren molybda­ten
kleurstof bij microscopie molybdofosforzuur
opbrengen van een zeer dunne Mo-laag op metalen Mo(CO)6
pigment in verf, inkt, kunststoforanjePbCrO4 +5% PbMoO4+PbSO4
 roodPbCrO4 +20% PbMoO4+PbSO4
toner  molybdofosfaten