57  La
 Lanthaan 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN                 

3,9.10-3 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit lanthaan; het is het 28e ele­ment in rangorde van voorkomen. 

De belangrijkste mineralen zijn: 

bastnaesiet-(Ce)   (Ce,La)CO3F
bastnaesiet-(Y) (Y,La)CO3
fergusoniet-(Ce) (Ce,La,Nd)NbO4 
gadoliniet-(Ce) (Ce,La,Nd,Y)2Fe+2Be2Si2O10 
lanthaniet-(Ce) (Ce,La,Nd)2(CO3)3.8H2O
lanthaniet-(La) (La,Ce)2(CO3)3.8H2O
lanthaniet-(Nd) (Nd,La)2(CO3)3.8H2O
monaziet-(Ce)  (Ce,La,Nd,Th)PO4
monaziet-(La) (La,Ce,Nd)PO4  
monaziet-(Nd)         (Nd,La,Ce)PO4  
samarskiet-(Y) (Y,Ce,U,Fe+2)3(Nb,Ta,Ti)5O16  

 

 

 

 

 

 

 

 

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Austra­lië, China, Mongolië, India, Brazi­lië, de Verenigde Staten van Amerika, Malei­sië, Rusland, Tanzania, Burundi, Madagaskar, Noorwegen en Zweden. 

NAAM

De naam is afgeleid van het Griekse woord lant­ha­nein, wat verborgen zijn betekent. De naam is gegeven omdat lanthaan lang in ceriumoxide verborgen was. Het aanvan­kelijk als zuivere stof veronderstelde cerium­oxide, bleek bij nader onderzoek een mengsel van oxiden te zijn.

ONTDEKKING

Lanthaan was één van de zeven elementen die gevonden werden in de door J. Gadolin en A.G. Ekeberg uit gadoliniet en euxe­niet verkregen 'aarde' yttria (zie ook 58 -Cerium). Lanthaan(oxide) werd in 1839 door C.G. Mosander geïsoleerd uit yttria.

In 1923 werd voor het eerst redelijk zuiver metallisch lan­thaan bereid door elektrolyse van gesmolten lanthaanhalo­geni­den.

BEREIDING VROEGER

Oorspronkelijk werden de zeldzame aarden geschei­den op grond van (uiterst kleine) verschillen in oplosbaarheid van (hydr)oxi­den in loog of van die van hun zouten, voorna­melijk de oxalaten en sulfaten (met name de oplos­baarheid van Ln2(SO4)3.Na2SO4­.xH2O, waarin Ln één van de zeld­zame aardme­talen voorstelt). De oplosbaarheid neemt licht toe naarmate de atoommassa van het lanthanide toeneemt. De verschil­len zijn zo klein dat vele malen herkris­talli­se­ren (1.000 x was geen uitzonde­ring) noodza­ke­lijk was voor een redelijke schei­ding.

 

Lanthaan werd bereid door reductie van het chloride of fluoride met natrium of calcium.

BEREIDING NU

Pas toen moderne scheidingsmethoden als vloeistofextrac­tie en ionenwisseling werden ontwikkeld (ca. 1950), werd het mogelijk de zouten van de zeldza­me aarden in redelij­ke hoeveelheden te scheiden. Hierbij wordt dikwijls ge­bruik gemaakt van een waterige oplossing, die wordt geëxtraheerd met tri-n-butyl­fos­faat. Deze bewerking kan als continuproces worden uitgevoerd. 

 

Om de lanthaniden te verkrijgen wordt monaziet behan­deld met gecon­centreerd zwavel­zuur (bij 200° C), waarbij oplos­singen ontstaan van de sulfaten van lanthaan, thorium en aanwezige lanthaniden. Na toevoegen van ammonia slaat eerst het thorium­zout neer. Na toevoegen van natri­umsulfaat slaan vervolgens de zouten van de lichtere lanthaniden neer, die na scheiding verder worden gezui­verd.

 

Vrij zuiver (99 %) lanthaan wordt bereid door reductie van fluoride met calcium of door elektrolyse van gesmolten lanthaanfluoride of -chloride.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Vuursteentje

Vuursteentjes in aanstekers worden gemaakt van mischmetaal, een lege­ring van zeldzame aardmetalen. Omdat bij de berei­ding van dit metaal niet naar een vaste verhou­ding wordt gestreefd, maar wordt uitgegaan van het beschikba­re mineraal, is de verhouding van de zeldzame aarden in deze legering wisse­lend. De samen­stelling is bij benade­ring:

45 - 60 % cerium, 15 - 30 % lanthaan, 10 - 20 % neodymium, 4 -6 % praseodymium, 1 - 2 % samarium, 0,5 - 1 % yttrium en zeer kleine hoeveelheden van de andere zeldzame aarden. Als verontreiniging zijn in geringe mate aanwezig: ijzer (max. 1 %), silicium, koolstof, mangaan, magnesium en calcium.

Door de sterke wrijving wordt zeer fijn verdeeld misch­metaal losgemaakt. Dit is sterk pyrofoor en verbrandt. Door de grote warmteontwikkeling bij de ver­branding van deze minuscule deeltjes metaal ontbrandt het gas of de benzine­damp.

 

Waterstofopslag

Diverse lanthaanlegeringen kunnen veel waterstofgas opne­men. LaNi5, een schuimachtige legering van lanthaan en nikkel, zelfs ongeveer 400 maal het eigen volume. De opge­no­men waterstof kan ook weer gemakke­lijk worden ont­trok­ken. Deze legering is daardoor geschikt als water­stof­opslag o.a. voor motoren met waterstof als brandstof.

Ook bij het (terug)winnen van waterstofgas uit gasmeng­sels wordt LaNi5 gebruikt. 

 

Batterij-elektrode

Toevoegen van lanthaan aan het metaal voor de elektroden van batte­rijen verhoogt de hardheid en corrosiebestendig­heid. Pyrox, een legering met chroom, is een goede geleider en corrosiebestendig tot 1.800 °C.

 

Katalysator uitlaatgas

LaPbMnO3 is een goede katalysator voor de omzetting van CO in CO2 en van NOx in N2. Deze verbinding, aange­bracht op lanthaanoxide, is een goedkoop alternatief voor platina en palladium in autokatalysatoren.

Lanthaanoxide wordt gebruikt in multicomponentkatalysatoren, zoals Fe/ La2O3/Pt.

 

Cameralens

Lanthaanoxide (La2O3) of lanthaancarbonaat {La2(CO3)3} toegevoegd aan glas, verhoogt de brekingsindex en ver­min­dert de aberratie. Het verhoogt eveneens de chemische weerstand van het glas en de doorlaatbaarheid voor ultraviolet licht. Het aldus verkregen glas is zeer geschikt voor lenzen van camera's en andere optische apparatuur. 

Ook in brillen en contactlenzen wordt deze glassoort toegepast. Naast 30 % lanthaanoxide is ongeveer 2 % yttrium- en gadoliniumoxide aanwezig.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen  als niet-ontleedbare stof (element) of als legering:

keramiek (LaNi5)

metallurgie

permanente magneten (LaCo5 en La2Co17)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

elektrode voor brandstofcel  La2O3
elektrode voor elektronenmicroscoop LaB6
elektrodemateriaal  LaCrO3
  LaCoO3
fosforescerende stof in kleurentelevisies               rood La2O3 gedot. met Eu/Sm
                                                                    groen La2O2gedot. met Eu/Sm
geneesmiddel: remstof bij arteriosclerose (aderverkalking) LaCl3
keramiek voor ovens met zeer hoog temperatuurbereik  La­CrO3
keramiek voor condensatoren La2O3
kristal voor lasers 3La2O3.3Fe2O3
lampen voor de filmindustrie LaB6
supergeleiding La2-xSrxCuO4
  LaBa2Cu3O7