87  Fr
Francium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu

 

 

 

VOORKOMEN

Ongeveer 3.10-21 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit francium; het is één van de meest zeldzame elementen die op aarde voorko­men. Men treft het aan in de natuurlijke vervalproduc­ten van actinium:

 

      en

 

     

 

Franciumisotopen worden aangetroffen tussen de vervalproducten van kunstmatig gemaakt plutoni­um. De totale wereldhoeveelheid van francium in de natuur wordt geschat op 30 gram. Alle isotopen zijn radioactief.

WINGEBIEDEN

Franciumverbindingen komen alleen voor in mineralen en gesteenten, waarin door de radioactieve vervalreeks actiniumver­bindingen aanwezig zijn, zoals uraan- en lanthaanminera­len.

NAAM

Door de ontdekster van dit element werd in 1946 de naam fran­cium voorge­steld, naar haar geboorte­land Frankrijk (Latijn: Francia). In 1949 werd deze naam door IUPAC aanvaard. Vóór die tijd noemde men het element actinium-K.

ONTDEKKING

Francium werd in 1939 ontdekt door Marguéri­te Perey, een medewerkster van l'Insti­tut Curie te Parijs. Bij de zuivering van actiniumhoudend lanthaan bleef na de ver­wijde­ring van de bekende ontledingsproducten van het radioactieve actini­um een intense bèta-straler achter.

BEREIDING VROEGER

Oorspronkelijk verkreeg Perey dit element bij de zuive­ring van een actinium- en ijzerhoudend lanthaanmine­raal, door achtereen­volgende behande­lingen met ceri­umhy­droxide in een oxiderend milieu, met waterstofsulfide in tegenwoor­digheid van lood en met barium­chlori­de en ammonia.

Later, in 1946, vond zij een effectievere scheiding door precipitatie met cesiumperchlo­raat of bepaalde cesiumdub­belzouten. In 1952 verkreeg E.K. Hyde francium door copre­cipitatie met silicium­wolfraamzuur (H4SiW12O40). Een jaar later slaagde de ontdekster er samen met J.P. Adloff in, verbindin­gen van dit element te isoleren, middels papierchromatografie. 

BEREIDING NU

Sporen van francium kunnen verkregen worden door bestraling van thorium met protonen, deuteronen of heliumker­nen. Een andere mogelijkheid is het beschieten van radium met neu­tronen. Vanwege de  zeer korte levens­duur ( de langstle­vende isotoop van francium - 223Fr -  heeft een halfwaarde­tijd van 23 minuten!) is het element nauwe­lijks in weegba­re hoeveelheden af te zonderen.