25  Mn
Mangaan 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN

0,095 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit mangaan; het is het 12e element in rangorde van voorkomen.

Men treft het aan in meer dan 300 mineralen. De belang­rijk­ste zijn:

bixbyiet (Mn+3,Fe+3)2O3
brauniet Mn+2.Mn+36SiO12
frankliniet (Zn,Mn+2,Fe+2)(Fe+3,Mn+3)2O4
haueriet of mangaankies  MnS2
hausman­niet Mn+2.Mn+32O4
hübneriet MnWO4
manga­niet Mn+3O(OH)
psilomelaan   Ba2Mn5O10.2H2O
pyrolusiet of bruinsteen MnO2
rodochrosiet of mangaanspaat MnCO3
rodoniet  (Mn+2,Fe+2,Mg,Ca)SiO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangaan wordt vaak aangetroffen als nevenbe­standdeel van ijzer- en zinkert­sen. Ook op de zon en in meteorieten is mangaan aangetoond. Men neemt aan dat de aard­kern voor ca. 1,5 % uit mangaan bestaat. De paarse kleur van de edelsteen amethist wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van mangaan.  

 

Ook komt mangaan voor in de zogenoemde mangaanknol­len op de oceaanbodem. Deze knollen bevatten - naast ijzer, nikkel, kobalt en koper - 1,5 tot 50 % mangaan. Mangaanver­bin­dingen worden uit mangaanhoudend gesteente in colloï­dale toestand meege­voerd door het water. De voorraad op de oceaanbodem wordt geschat op minimaal 1.1012 ton. Er komt jaarlijks ongeveer 1.107 ton bij. De mogelijkheden voor commerciële winning van mangaan (en andere meta­len) uit deze knollen worden onderzocht. Voor exploitatie volgens de klassie­ke methode moeten man­gaanert­sen minstens 35 % mangaan bevatten.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Oekraïne, China, Zuid-Afrika, Brazilië, Gabon, India, Georgië, Ghana, Austra­lië, Japan en Zuid-Marokko.

NAAM

De naam is afgeleid van Magnesia, een deel van de Griekse provincie Thessalië, waarvan ook het Griekse woord voor magneet, magnes, is afgeleid. Mangaan is de afkor­ting van manganesium (in het Frans, manganèse, in het Engels manga­ne­se), de oude naam voor het element. Deze naam werd gegeven vanwege magne­ti­sche eigenschap­pen van het mine­raal pyrolysiet, een mineraal dat reeds in de Oudheid bekend was en in de tijd van de Farao's gebruikt werd om glas te maken. De naam magnesi­um is eveneens afgeleid van Magne­sia. Om verwarring met de namen te voorko­men, werd besloten manganesium af te korten tot mangaan.

ONTDEKKING

Mangaan werd in 1740 ontdekt als niet-ontleedbare stof door J.H. Pott en in 1774 door C.W. Scheele en T. O. Berg­man.

Bruinsteen (MnO2) werd in de Romeinse tijd reeds door Plinius beschreven, maar is tot in de 18e eeuw beschouwd als een afwijkend soort ijzererts.

BEREIDING VROEGER

In 1774 slaagde J.H. Gahn er - op aanwijzingen van C. W. Scheele - in door het verhitten van bruinsteen (MnO2) met koolstof en olie wat metaal te verkrijgen. De zuiverheid ervan was niet groot.

Zuiver metallisch mangaan werd pas in 1930 verkregen door elektrolyse van mangaan(II)zouten.

BEREIDING NU

Mangaan wordt meestal niet in zuivere vorm bereid, maar als mengsel met onder andere ijzer of silicium. Mengsels van bruinsteen en ijzererts worden met cokes geredu­ceerd. Het mengsel dat ontstaat kan als metaal worden gebruikt of wordt bij de staalpro­ductie toegevoegd aan ruw ijzer om de juiste samenstelling van de legering te bereiken.

 

Vrij zuiver mangaan wordt bereid door bruinsteen (MnO2) eerst om te zetten in Mn3O4 en dit vervolgens te reduceren met aluminiumpoeder:

 

          3 Mn3O4   +  8  Al  →  4 Al2O3   +  9 Mn  

 

Door elektrolyse van mangaan(II)zouten wordt zuiver mangaan verkregen.

 

De wereldproductie bedraagt ongeveer 20.106 ton per jaar.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Staal: railwissel, gereedschap, wielas, kluis, ploegijzer

Voor al deze toepassingen wordt Hadfieldstaal gebruikt. Dit is een staalsoort die - naast ijzer - tot 14 % man­gaan en 1,25 % koolstof bevat en die wordt toegepast in situa­ties waar hoge eisen gesteld worden aan schokbestendig­heid en slijt­vast­heid. Deze staalsoort is zeer bestand tegen weersinvloe­den, hard en niet-magnetisch.

Ook voor tralies en deuren in gevangenissen wordt deze staalsoort gebruikt. Bij gebruik van vijlen treedt plaatselijk een verharding van het metaal op en wordt de vijl onbruikbaar.

Ongeveer 75 % van de mangaanproductie wordt gebruikt voor de bereiding van legeringen. 

 

Batterij

Mangaandioxide (bruinsteen) wordt toegepast in de cel van Leclanché (de klassieke batterij). Deze cel bestaat uit een zinken omhulsel gevuld met onder meer bruinsteen (MnO2), een koolstaafje of koolpoeder en ammoniumchlori­de, dat voor een goede geleiding van de stroom zorgt.  Aan de polen van de batterij treden de volgende reacties op:

+ pool:        2 MnO2 + 2 H2O + 2 e-    → 2 MnO(OH) + 2 OH- 

- pool:                   Zn                     → Zn2+ + 2 e-

met als volgreactie:

                   Zn2+ + 2 OH-                → Zn(OH)2

Het gevormde zinkhydroxide kan bruinsteen "vergiftigen". Dit wordt voorkomen doordat de in overmaat aanwezige ammoniumchloride het gevormde hydroxide wegneemt onder vor­ming van zinkdi­ammine-complex: 

                   Zn(OH)2 + 2 NH4+  →  Zn(NH3)22+ + 2 H2

De cel is niet oplaadbaar, heeft een spanning van 1,5 V en kent een breed scala aan toepassingen. Deze batterijsoort wordt meer en meer vervangen door de alkalinebatterij, die volgens hetzelfde principe werkt.

 

Meststof

Mangaan is een zeer belangrijk (sporen)element voor vele planten, in het bijzonder in de teelt van groenten en citrusvruchten. Om tekort aan mangaan te voorkomen, wordt aan de meststof mangaansulfaat (MnSO4) of mangaanacetaat {Mn(CH3COO)2} toegevoegd.

Ook voor dieren is het een onmisbaar sporenelement bij de opname van vitamine B1. 

 

Glas

Glas krijgt door toevoeging van bruinsteen (MnO2) een violet­te, bruine of zwarte kleur. De kleur is afhankelijk van de bereidingswijze en de samenstel­ling van het glas. De kleuring van het glas wordt veroorzaakt door metaalio­nen en colloïdaal verdeelde metalen. Ook de specifieke violette kleur van amethist wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van sporen mangaanverbindingen.

In andere situaties kan glas dat licht groen gekleurd is door aanwezigheid van ijzerverbin­dingen juist ontkleurd worden door toevoeging van mangaan­verbin­dingen.

 

Zwart pigment

Een donkerbruine of zwarte kleur in keramische materia­len (onder andere in stenen en tegels) wordt veroorzaakt door toevoeging van bruinsteen, veelal in combinatie met andere metaaloxiden, zoals die van ijzer en chroom. Steenbakke­rijen zijn grootverbruikers van bruinsteen. 

Ook worden sommige soorten bakstenen gekleurd met bruin­steen. Het geeft de stenen een bijzondere kleur. Soms wordt dit soort stenen aangeduid als mangaansteen.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering: 

as, drilboor, plaatveer, baggerwerktuigen, plaat voor bepant­sering (o.a. Hadfieldstaal met 13 % Mn, 1,5 % Si)

bimetaal in thermostaat (manganine: 72 % Mn, 18 % Cu, 10 % Ni)

brons (toevoegen van mangaan - 5 tot 15 % - verhoogt de weerstand tegen corrosie; bijv. voor schroeven, stuurinrichting e.d. die bestand moeten zijn tegen zeewater)

constructiestaal voor toepassingen met hoge belasting (staal met 1,5 % Mn)

elektrische weerstand (Mn, Ni, Cu)

fietsframe (licht en sterk; Al, Mn)

kogelmolen (om hard materiaal te verpulveren)

metallurgie (defosfateren)

roestvrij en zeer hard staal (met 10 - 15 % Mn, 8 - 10 % Cr)

tandwiel voor geruisarme overbrenging (80 % Mn, 20 % Cu)

vliegtuigen (o.a. voor de Concorde; “Al-2000” met o.a. Al en Mn)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding): 

algenbestrijding in waterwerken KMnO4
bleekmiddel voor klei KMnO4
bleekmiddelactivator in wasmiddel  Mn-complex
controle waterkwaliteit  KMnO4
drinkwaterzuivering (tabletten voor militairen en kampeerders) KMnO4
  MnO2
droogmiddel (siccatief) in verf/lak Mn(CH3COO)2
  MnCl2
  MnO2
etsmiddel voor rubber en plastics KMnO4
ferrietantenne  MnFe2O4
gasmaskers MnO2
geneesmiddel           desinfectiemiddel MnSO4
  KMnO
                          mondspoeling bij angina KMnO4
                          tegen anemie MnCl2
                          tegengif bij cyanidevergiftiging KMnO4
                          tegen mangaantekort MnCl2
  MnSO4
groen pigment (bijv. in fresco's) BaMnO4
houtbeits                                                                          KMnO4
  MnSO4
krachtvoer (toevoeging)  MnSO4
  MnCO3
leerlooien Mn(CH3COO)2
pigment       violet, onder andere in cosmetica mangaanammoniumdifosfaat
                 roze in porselein MnSO4
                 blauw in cement, keramiek, glas, kunststof en lak    BaMnO/ BaSO4      
  BaSO4.Ba3­(MnO4)
                 zwartbruin in porselein, aardewerk, olieverf MnO(OH)
  MnO2
stimulans voor voeding wegens katalytische eigenschap­pen MnO2
tegen parasieten bij vissen KMnO4
vuurwerk  MnO2.