88  Ra
Radium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen 

 
                                            

 

 

VOORKOMEN

9.10-11 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit radium; het is het 85e element in rangorde van voorkomen en één van de meest zeld­zame ele­menten.

Geringe hoeveelhe­den radium­verbin­dingen (ca. 300 mg/ton) komen voor in ura­niniet, ook wel bekend als u­raan­pek­blende, dat voorname­lijk uit UO2 bestaat. Ook vindt men het in carnotiet ­{K2(UO2)2.V2 O8.3H2O}. 

WINGEBIEDEN

Radium komt als verbinding voor in uraanmineralen o.a. in Tsjechië (Joachimsthal; Jachymov), Democratische Republiek Congo, Noord-Canada en de Ver­enigde Staten van Amerika (Colorado en Utah).

NAAM

De naam is afkomstig van het Latijnse woord radius, dat straal bete­kent. Dit vanwege de - radioac­tieve - straling, die dit element uitzendt.

ONTDEKKING

Dit zeldzame element werd door H. Becquerel in 1898 ont­dekt in uraanpek­blende uit Joachimsthal (Jachy­mov). In hetzelfde jaar isoleerden Marie en Pierre Curie uit twee wagonladingen van het erts 100 mg radiumbromide (RaBr2). Zij gaven hun naam aan de (oude) eenheid van radioactiviteit: 1 Curie (Ci) = de hoeveelheid straling van 1 g 226Ra. Later werd deze eenheid vervangen door de Becquerel, waarbij 1 Ci = 3,7 1010 Bq. 

BEREIDING VROEGER

Eerst 12 jaar na de ontdekking en afscheiding van een zeer kleine hoeveel­heid radiumbro­mide (RaBr2) slaag­de M. Curie samen met A. Debierne er in zuiver radi­ummetaal te maken. Zij elektrolyseerden in 1910 een radiumchloride­oplos­sing met een kwikkathode. Uit het ontstane radium­amalgaam werd radium geïsoleerd door afdampen van het kwik bij 700 °C in een waterstof­atmo­sfeer.

BEREIDING NU

Zuiver radiummetaal wordt verkregen door reductie van het oxide met alumini­um bij 1.250 °C in hoog vacuüm:

 

                   3 RaO + 2 Al → Al2O+ 3 Ra

TOEPASSINGEN

Radiumverbindingen worden gebruikt als neutronenbron, bijvoorbeeld bij het opstarten van een kernreactor.